รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

ประเภทรางวัล

เหรียญ

รางวัลที่ได้รับ

ชมเชย

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวทิพย์วรรณ ทรัพย์คงทน

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูอัญจนา โพธิ์อยู่

ได้รับเมื่อวันที่

30 มกราคม พ.ศ. 2566

ระยอง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล