รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวสโรชา สุริยะวงศ์

2. นางสาววันสิริ ทาหลี

3. นางสาวนัสสรินทร์ โชคมาก

4. นางสาวภัทราภรณ์ แสงเงางาม

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์