รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปี พ.ศ.2562

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวปาริสตา สอนเขื่อน

2. นางสาวสุทารัตน์ บุญหงษ์

3. นายรัฐเกษม ลังกาแก้ว

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวนภษร  จุ้ยอินทร์ 

และ นางสาวอรวรรณ คำงาม 

ได้รับเมื่อวันที่

18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

จัดโดย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน


รูปภาพรางวัล