รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการนำเสนอขายสินค้า "The Marketing Challenge" ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวผกามาศ คดีโลก

2. นางสาวพอเพียง กันทวงศ์

3. นางสาวประดับดาว ชาติเงี้ยว

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล