รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวณัฐริกา ปัญญาวงค์

2. นางสาวปรัชญาพร วิสุทธิ์

3. นางสาวพิมพ์นก บัวคำ

4. นางสาวณิชารีย์ แก้วมา

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม