รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ "Creative Marketing Plan"

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวนัชชา โห้ปุก

2. นางสาวอลิสา ขันแก้ว

3. นางสาวสุนิสา กลิ่นหอม

4. นางสาวนัสนันท์ ป๊อกคำอู๋

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์