รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวณัฐติกานต์ สิงห์สี

2. นางสาวณัฐริกา พระสุนทร

3. นางสาวทาริกา งานพิง

4. นางสาววันวิสา ลวนคำ

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม