รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวกชกร กันชัยยา

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์