รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2563.

ประเภทรางวัล

โล่รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. ครูภักดี ศรีอรุณ

2. ครูอัญจนา โพธิ์อยู่

3. ครูศรัณดา ทองทาบวงศ์

4. ครูนภษร จุ้ยอินทร์

5. ครูณัฐรนันท์ ศรีภิรมย์

6. ครูกัลยกร ตุ้ยบุญ

ได้รับเมื่อวันที่

19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ หอประชุมคุรุสภา จังหวัดกรุงเทพฯ 

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล