รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการพัฒนาการสร้างเว็บไซต์ทางธุรกิจ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวจิรัชยาพร วัฒนากร

2. นางสาวพิชชา ละมูล

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล