รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการจัดแสดงสินค้าผลไม้ ของดีเมืองลำปาง ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวกัลยารัตน์ บุญสวัสดิ์

2. นางสาวจิตรลดา อุตุดี

3. นางสาวณัฐนิชา กลิ่นสุวรรณ

4. นางสาวมนธิรา ฟูเต็มวงษ์

5. นางสาวรัสรินทร์ โชติภัสสราพ

6. นางสาวณัฐธิดา แสนแก้ว

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล