รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการประกอบอาหารเชิงธุริกิจ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายอรรคพล สิงห์ทอง

2. นางสาวณัฐมณฑน์ พันธ์งาน

3. นางสาวสุชัญญา จุไล

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม