รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะวานใบตองและแกะสลักผักและผลไม้ พร้อมรับประทาน ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวกรกิตติยา เหลาบัว

2. นายภาคิน ชิวหา

3. นางสาวภาวินี เสนสุวรรณ

4. นายบวรวิชญ์ สมคิด

5. นางสาวสุชาดา ใจคำวัง

6. นายวีระเดช ปาระบ่อง

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม