รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าเทศกาลสงกรานต์ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายวีรพัฒน์ สิงห์ขร

2. นางสาวดารินรัตน์ นามะสอน

3. นางสาวบุษบา คำป่าแลว

4. นางสาวหทัยทิพย์ สองกิติ

5. นางสาวณิชานาฎ เรือนใจ

6. นางสาวปริยาภัทร ก้อใจ

7. นางสาวมณีรัตน์ ล่ำรักศรี

8. นางสางศุภกานต์ แก้วใบงาน

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วืทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม