รางวัลระดับสถานศึกษา

ชื่อรางวัล

การประเมินการตรวจห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทรางวัล

โล่รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. ครูกรรณิกา สุนิกุล

2. ครูอัญจนา โพธิ์อยู่

3. ครูมายูร รัตนบุรุษ

4. ครูปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

1. ชศอ.62.1 100 คะแนน   2 . สบล.61.1 97 คะแนน 3. สบค.62.3  95คะแนน  4. สบค.62.2 94 คะแนน 

ได้รับเมื่อวันที่

31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


รูปภาพรางวัล