รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบละตัดเย็บชุดเด็กหญิงฯ วัย 3-5 ปี ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวอุไรพร ใจมา

2. นายอนันทวุฒิ ฟ้าคำตัน

3. นางสาวจรณี แซ่ว่าง

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล