รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อสูทสตรีแฟชั่น ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายบุพกร รักษา

2. นางสาวเหมือนฝัน หลวงเมือง

3. นางสาวศุภสุตา ชยเมธากุล

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม