รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายรชานนท์ อนันชัย

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล