รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวกัญญ์วรา แซ่โฟ่ง

2. นางสาวณิชชา โชติธนานนท์กุล

3. นางสาวอภิรัฐ ศรีจันทร์

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม