รางวัลระดับสถานศึกษา

ชื่อรางวัล

การประเมินแฟ้มห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. ครูฉันทนา หอมขจร

2. ครูอรนุช ชูพงค์พันธุ์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

1. สคค.61.1 97 คะแนน   2. สบบ.62.5 93 คะแนน

ได้รับเมื่อวันที่

31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง


รูปภาพรางวัล