รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ "สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์" ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายอรรถพันธ์ หวันวงศ์

2. นายวชิรวิทย์ มหาวัน

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์