รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะ ในสถานศึกษา (Cl Design Branding) ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายพีระพงษ์ ชัยมงคล

2. นางสาวนันธ์พิรดา สายะพันธ์ุ

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม