รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวเจนทิพย์ ต๊ะนางอย

2. นาวสาวชยุดา สุวรรณอาจ

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์