รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายณัฐกิตต์ ภิรมนัด

2. นายศุภวิชญ์ เขียนประชา

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์