รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

การประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวจิรัชญา ปาพันธ์

ได้รับเมื่อวันที่

16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล