รางวัลระดับสถานศึกษา

ชื่อรางวัล

การประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีมาก ประจำการศึกษา 2562

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. ครูณัฐกาญจน์ ถาวรรัตน์

2. ครูฉวีวรรณ เสนอาสา

3. ครูกัญญณัช โท๊ะนาบุตร

4. ครูยุพิน แสงเหมือนเพ็ชร

5. ครูนรินทร์ มุกดาเนตร

6. ครูนภษร จุ้ยอินทร์

7. ครูบุษบา ครอบครอง

8. ครูพรสุดา บุญส่ง

9. ครูปรียา ปันธิยะ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ห้องเรียน ชคฟ.61.1,  ชคค.62.1, ชพบ.62.1, ชพล.60.1,  ชพต.62.2,  สบจ.61.1, สบบ.62.4, สบบ.62.3 และ สทท.61.1 เรียงตามลำดับครูผู้ได้รับ 

ได้รับเมื่อวันที่

16 กันยายน พ.ศ. 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง