รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

การตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวพิมพ์ภัสตรา กามาด

2. นางสาวประภาพร ปาลัว

ได้รับเมื่อวันที่

16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์