รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะสะเต็มศึกษา Stem Education ปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวณัฐารีย์ ณ ลำปาง

2. นายพีรพัฒน์ ปัญญา

3. นางสาวมธุรดา ชวนชิต

4. นางสาวปพิชญา ตันปิงเมือง

ได้รับเมื่อวันที่

16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์