รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทรางวัล

โล่รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. รองดารณี ขุนโขลนสถาพร

2. ผอ.พลฤทธิ์ จินดาหลวง

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

-

ได้รับเมื่อวันที่

19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

จัดโดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


รูปภาพรางวัล