รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการใช้ในโปรแกรมนำเสนอผลงาน

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวณัฐมณ ละออเอี่ยม

2. นางสาวปพิชญา ตันปิงเมือง

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม