รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expro 2019)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

สถานศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ได้รับเมื่อวันที่

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพกิจกรรม