รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ขนมอบกรอบชนิดแท่งจากข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่สายน้ำแร่แจ้ซ้อน (Germinated Riceberry Snacks Bar from Chaeson Mineral Water)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายพีระพงษ์ ปิ่นฝั้น

2. นางสาวปรียาภัทร ลาสุทธิ

3. นายอภิวิชญ์ สิงห์ขร

4. นางสาวญาณัฐฉรา มะโนใน

5. นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพ็งขันธ์

6. นายธนกฤต ชมภูชัย

7. นางสาวพรชนก คำลือสาย

8. นายกฤติธี ศรีคำภา

9. นางสาวปภาวิน หิวานันท์

10. นางสาวอัจฉริยา อารีสวัสดิ์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายวิสุทธิ์ วิเศษพานิช

นางสาวปัทมา มีครัว

นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง

นางนาธญา สดชื่น

นางสาวเบญจมาศ ศรีเงิน

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม