รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ผ้าซ้อนศิลป์ ศิลป์ซ่อนรูป

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวณัฏฐนิช แซ่กือ

2. นางสาวพัชรพร เลาหาง

3. นางสาววาสินี แซ่ท้าว

4. นางสาวกุลสตรี แซ่ว่าง

5. นายฐานันดร อินลังกา

6. นางสาวอภิชญา ปะละปิก

7. นางสาวพิมลดา มานันชัย

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายอาคม  มหาดไทย

นางสาวปรินทร  เขียวอ่อน

นางสาวอรฉัตร  ปันเงิน

นางสาวอรวรรณ  คำงาม

นางสาวยาใจ  โตจริง

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม