รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

มูสโฟมล้างหน้าสาหร่ายสไปโรไจรา (Spirogyra Mousse Bubble Boost Cleaning Foam)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายรัฐเกษม ลังกาแก้ว

2. นายนพรัตน์ ราชคม

3. นางสาวปาริสตา สอนเขื่อน

4. นางสาวอังศุมาลี คำปันบุตร

5. นางสาวเนตรนภา วรจักร

6. นายวราวุธ วงค์สืบ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์

นางสาวศิรินภา หมื่นยศ

นางนิตยา หลวงจันทร์

นางเสาวนีย์ บุญเฉลิม

นางปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์            

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม