รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

วาฟเฟิลผำกรอบ (Crispy Phum Waffle)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายฐิติกร พรประเทศ

2. นางสาวเพียงรวี ทัพพพันธ์

3. นางสาวทิพาศรี คำพิทำ

4. นายรัชตกาญจน์ ชะเอม

5. นางสาวศศิกานต์ หอมนวล

6. นางสาวปณณัฐนันท์ กลั่นภูมิศรี

7. นางสาวลักษิกา เจตะบุตร

8. นางสาวชลธิฌา ใจลังกา

9. นางสาวจิราวรรณ สีหมุ่ย

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวนัฐรนันท์     ศรีภิรมย์

นางสาวปัทมา         มีครัว

นายวิสุทธิ์              วิเศษพานิช

นางมรรษณา          จัดดี

นางสาววาลุกา         พิมพะนิตย์

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม