รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

พุ่มธูปลินจง

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวภัทรานิษฐ์ แรงจริง

2. นางสาวชมพูนุช พรมบุญมา

3. นางสาวศุภกานต์ แก้วใบงาม

4. นางสาวบัวแลง ลุงจาย

5. นางสาว อริศรา มาตรา

6. นายวีรพัฒน์ สิงห์ขร

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางสาวฉวีวรรณ  เสนอาสา

นางสาวจามจุรี  จินะการ

นางสาวฉันทนา  หอมขจร

นางสาวอรฉัตร  ปันเงิน

นางสาวปรินทร  เขียนอ่อน

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม