รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

Sponge Clay (ดินฟองน้ำ)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวโศจิรัตน์ อุตมะ

2. นางสาวหนึ่งฤทัย ทานุ

3. นางสาวธนพร ขัดไมล์

4. นางสาวนรินทร์พร วงศ์มณีวรรณ

5. นางสาวพัชริดา เจ้ากลดี

6. นางสาวพิชญดา ก้อนทอง

7. นายสุวิชา สารภาพ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายนพดล                 บุญยัง

นางสาวกรรณิกา         สุนิกุล

นายณัฐพงษ์               สมบัติใหม่

นายโสภณ                 คณาดี

นางสาวปิยะธิดา         ใจวัง

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม