รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นักศึกษา ปวส.

ได้รับเมื่อวันที่

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม