รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

เจ้าหน้าที่

ผู้ที่ได้รับ

1. นางดวงทอง รูปดี

ได้รับเมื่อวันที่

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม