รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีพุทธศักราช 2566

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวพรศร มิ่งเชื้อ

2. นางสาวธาริการ์ อินทิยะ

3. นางสาวรัญชิดา สุพรรณ

4. นางสาวณัฐธิชา โกวิทวัฒนชัย

5. นางสาวเปรมจิต หวานมีรส

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูนภษร จุ้ยอินทร์, ครูอรวรรณ คำงาม และ ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์

ได้รับเมื่อวันที่

21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม