รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

สุดยอดฝีมืออาหารไทย

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

อื่นๆ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูสุวนันท์ จันทร์เป็ง

ได้รับเมื่อวันที่

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

จัดโดย

ดร.นิติ นาชิต


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม