รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

SACIT Youth Crafts Camp

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนากร จิตมั่น

2. นางสาวภัทรธิดา ทารุ่งเรือง

3. นางสาวมยุรี แซ่ท้าว

ได้รับเมื่อวันที่

9 สิงหาคม พ.ศ. 2566

อาคารพระมิ่งมงคล สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย

SACIT Youth Crafts


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม