รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายอรรคพล สิงห์ทอง

2. นางสาวเบญจมาศ ชุ่มมูล

3. นางสาวอนัญลักษณ์ เรือคำ

ได้รับเมื่อวันที่

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม