รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

ตาลปัตรเสน่ห์เขลางค์นคร ได้รับรางวัล Hornor Aword

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

อื่นๆ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายจิระเมศ จันทร์ตะมา

2. นายธนนันท์ ตันใจ

3. นายยุทธนา อัศวภูมิ

4. น.ส.อภิรัฐ ศรีจันทร์

5. น.ส.อริศรา มาตรา

6. นายฐิติ มิตรปัญญา

7. น.ส.สุรชนา อินคำแหง

8. นายปิยะวัฒน์ สิงห์ชัย

9. นายรชานนท์ อนันชัย

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นายกนกกร  อินต๊ะรัตน์

น.ส.จามจุรี  จินะการ

น.ส.ฉันทนา  หอมขจร

นายอาทินันท์  ชัยยงยศ

น.ส.ฉวีวรรณ  เสนอาสา

ได้รับเมื่อวันที่

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม