รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ระดับ ปวส.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวพรศร มิ่งเชื้อ

2. นางสาวธาริการ์ อินทิยะ

3. นางสาวรัญชิดา สุพรรณ

4. นางสาวณัฐธิชา โกวิทวัฒนชัย

5. นางสาวเปรมจิต หวานมีรส

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูนภษร จุ้ยอินทร์, ครูอรวรรณ คำงาม

ได้รับเมื่อวันที่

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม