รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทองดีเด่น (สถานศึกษาขนาดใหญ่)

ประเภทรางวัล

โล่รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

ดีเด่น

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธนนันท์ ตันใจ

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางมณีนุช  แสนขัติ

ได้รับเมื่อวันที่

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จัดโดย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคเหนือ


รูปภาพรางวัล