รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคเหนือ ประเภท มาตรฐานเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดใหญ่

ประเภทรางวัล

โล่รางวัล

รางวัลที่ได้รับ

ดีเด่น

ประเภทผู้ที่ได้รับ

สถานศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

นางมณีนุช  แสนขัติ

ได้รับเมื่อวันที่

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดโดย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคเหนือ


รูปภาพรางวัล