รางวัลคุรุสภา

ชื่อรางวัล

รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางอัญจนา โพธิ์อยู่

2. นายภักดี ศรีอรุณ

3. นางศรัณดา ทองทาบวงศ์

4. นางปวีณรัตน์ สิงหภิวัฒน์

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

-

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2564

-

จัดโดย

คุรุสภา


รูปภาพรางวัล