รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นางดวงพร สัจจามรรค

2. นางสาวกัญภาเอม คะวงค์ดอน

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

-

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัด


รูปภาพรางวัล