รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

รางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

ครู

ผู้ที่ได้รับ

1. นายนพดล บุญยัง

2. นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์

3. นางสาวอรวรรณ คำงาม

4. นายอาคม มหาดไทย

5. นางพิมพ์ประภา อุดมา

6. นายวิสุทธิ์ วิเศษพานิช

ได้รับเมื่อวันที่

16 มกราคม พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

อาชีวศึกษาจังหวัด


รูปภาพรางวัล